17.4.2017 PROHVETEERING HÄIRE! NÄGEMUS ANTIKRISTUSE ISIKUST – PROHVET DR. OWUOR

 


 


 

ISSAND on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA Rääkis minule viimasel ööl väga – väga jahmatavas vestluses. Ja viimaks ISSAND näitas minule möödunud ööl antikristuse isikut. Taas. Viimasel ööl ISSAND Rääkis minule ning selle vestluse ajal viis Tema mind ühte paika. Ning siis paigutas Tema otse minu ette antikristuse isiku, kes on tulemas maailma. Kes on juba maailmas, kuid ta teeb oma toimetamised siis, kui kogudus on välja võetud, eriti suure viletsuse ajal, kui tema paljastatakse. Viletsuse aja viimase kolme ja poole aasta jooksul, mis on nüüd suur viletsus ning kus tema saab avalikuks.

Nüüd, viimasel ööl – ISSAND JEHOOVA – Tema tõi mind ühte kohta ning Tema paigutas antikristuse isiku minu  lähedale, üsna lähedale. Umbes 20-30 meetri kaugusele. Ning Tema näitas minule teda, kui ta seal istus. Ning ta vaatas minu poole, minu suunas. Ning ma teadsin, et ta saab olema vägagi eluohtlik nendes asjades, mida ta teeb. Kuid seal, kuhu Tema ta paigutas, ma veel ei suutnud näha tema täpset identiteeti. Kuid teadsin, et ta vaatas mind. Niisiis, viimasel ööl näitas ISSAND minule antikristuse isikut.

Ning me kõik teame neid sündmuseid, millest ISSAND Rääkis. Vaadates 2.Kirja tessalooniklastele, 2.ptk., lõigetest 2-3 edasi kuni lõikeni 7, siis sa kuuled ISSANDAT ütlemas, et seda seadusevastast inimest ei avalikustata enne kui Tema, kes teda takistab, võetakse tee pealt ära. Samuti teame, et Tema, kes takistab antikristuse aktiivsust ja tema isiku identiteedi avalikuks saamist, on Püha Vaim. Teame väga hästi, et ISSANDA Püha Vaim, ISSANDA Püha Vaimu asupaik, tempel, Püha Vaimu telk – lugedes Ilmutusraamatu lõiget 21:3, siis Tema ütleb: Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: Vaata, Jumala telk on inimeste juures. Vaata, Püha Vaimu telk on nüüd inimene.

Niisiis, nagu Piibel ütleb, et antikristuse isik ei saa avalikuks enne kui Tema, kes teda takistab, on võetud teelt ära. Ning Kirjas Tessalooniklastele Tema viitab tegelikult kogudusele, pühale kogudusele. Ma mõtlen püha kogudust. Mitte see kogudus, kes õpetab heaolu teoloogiat, mida näed just praegu. Mitte see kogudus, kes on alistunud ärataganemisele ja valedele, valeprohvetitele, valeapostlitele, väärale evangeeliumile, valeõpetusele, nendele õpetuslikele vigadele, milles nad on just praegu. Mitte see kogudus. Räägin pühast kogudusest, mis on pühendunud meeleparandusele ja pühadusele ja absoluutsele nulltolerantsile patu suhtes. Ning kogudusest, mida Püha Vaim on aidanud selle otsuse tõttu. See kogudus on Püha Vaimu püha asupaik.

See ei ole see kogudus, mida sa näed seal õues alasti kõndimas, kus sellel ei ole mitte mingisugust tarkust teadmaks, et kui maailm riietub alasti, siis meie ei tohiks mitte kunagi riietuda alasti. Kusjuures sellel ei ole mitte mingisugust tarkust teadmaks, et JEESUS on Elava JUMALA Poeg ning Tema maksis kalli hinna selle pääste eest, mida meie veelgi kanname. Seega mitte kunagi, mitte iialgi meie ei tohi pidada iseenesest mõistetavaks kanda koos maailmaga sama identiteeti, seoses riietumisega, rääkimisega, filme vaadates ja kõigis neis viisides, milles nad teostavad oma elustiili; nendepoolset niinimetatud kristlikku eluviisi, nende versiooni kristlikust eluviisist.

Ma räägin sellest pühast kogudusest, kes on omaks võtnud meeleparanduse, ning kes on kahetsenud patte. See kannab kahetsevat südant. Iga kord, kui see teeb pattu, siis see suudab tuvastada, et – ei, see on vale, see on patt. Seega on see kujundanud välja nulltolerantsi patu suhtes. See kogudus – lugedes 1.Kirja korintolastele 6:19 – see on Püha Vaimu püha tempel. Lugedes Ilmutusraamatu lõiget 21:3, siis see on Püha Vaimu püha telk, püha asupaik. Seega Püha Vaimu asupaik siin maailmas on tegelikult KRISTUSE püha kogudus, targad neitsid. Targad, see tähendab, et nad kõnnivad JUMALA kartuses. Ning see, kuidas nad elavad oma elu siin maailmas. KRISTUSE valgus siin maailmas.

Nüüd, kui see kogudus võetakse ära koguduse ülesvõtmises. Kui ISSAND tuleb ülestõmbamises ja võtab välja selle koguduse, siis Püha Vaimu püha asupaik on võetud ära. Ning kuna Püha Vaimu püha asupaik on võetud ära sellel hetkel ülestõmbamise sündmuses, hetkega, äkitselt silmapilguga. Siis, sest et Püha Vaimu asupaik, Püha Vaimu telk on võetud ära, siis on lõppenud ka Armu ajajärk. Sest ka Püha Vaimu Isik on võetud ära. Ning siis hargnevad nüüd need sündmused, mis paljastavad antikristuse. Sest Tema ütleb, et seadusevastast inimest, antikristuse isikut ei avalikustata enne kui Tema, kes teda just nüüd takistab, võetakse teelt ära. Ning see toimub koguduse ülesvõtmises, kui Püha Vaimu püha asupaik on võetud ära. Siis Püha Vaim Ise on võetud ära. Siis see inimene, antikristuse isik, saab avalikuks.

Seega, möödunud ööl viis ISSAND mind teatud paika ning Tema asetas ta minust 20-30 meetri kaugusele. Ning Tema näitas minule teda, antikristuse isikut, kes toob katsumuse maailmale. Ta kirjutab isegi alla rahulepingu Iisraeliga. Ta isegi ülendab iseend jumalaks. Ta teeb kõiksugust jäledust siin maa peal. Ning ma näen otse ees väga rasket konflikti selle järel, kui kogudus on ära võetud. Ning tema, kes teiega räägib, saab näha iseend raskes konfliktis ja vastasseisus.

See saab olema talumatu aeg, mille tunnistajaks mitte ükski kristlane ei tahaks olla. Seega kõik need, kellel on kõrvad, parandage meelt ja olge alati valmis MESSIA Suursuguse tulemise jaoks. Ärge olge seotud nende sündmustega peale seda, kui kogudus on ära võetud.

ISSAND Õnnistagu rahvaid, maailma nelja äärt. ISSAND Õnnistagu kogudust, et nad kannaksid seda tarkust, kõndides JUMALA kartuses, hüljates kõik patu, ning seistes alati õigena ISSANDA ees. Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT. Ning selliselt tehes nad väldivad seda tohutu suurt viletsust, mida ISSAND on minule näidanud. Ning seda sündmustikku, seda vastasseisu ja seda konflikti, millesse on kaasatud see isik, keda ISSAND esitles minule viimasel ööl. ISSAND Õnnistagu teid. JEESUS on Tulemas.

Shalom

 


(Tõlge eesti keelde. 17.4.2017 Prohveteering – Prohvet Dr. Owuor)

Allikas:   www.repentandpreparetheway.org     www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi